نویسنده = حسن فرسی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی شی برجسته در پیش بینی تمرکز نگاه با استفاده از یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

رضا نصیری پور؛ حسن فرسی؛ سجاد محمدزاده


2. تشخیص گروه های اجتماعی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در ویدئو

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-9

علی اکبری؛ حسن فرسی؛ سجاد محمدزاده